Uslovi korišćenja

Posetom sajta www.epilion.com prihvatate uslove korišćenja. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima istih, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu. Epilion zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene web sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Stoga, proveravajte Uslove korišćenja kako biste uvek bili u toku.

Prava intelektualne svojine i korišćenje sajta

Svi detalji, dokumenta, ilustracije i žigovi koji su objavljeni na ovom sajtu su u vlasništvu Epilion laserske ordinacije. Ništa sadržano na ovoj web stranici se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu.
Korišćenje sajta podrazumeva pretraživanje sajta, štampanje sadržaja web stranice ili čuvanje u elektronskom obliku i pristup i korišćenje sadržaja koji se nalaze na sajtu, pod uslovom da sva autorska prava i zaštitni žig Epiliona budu sačuvani. Korišćenje bilo kog dela ove web stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjeno.

Garancije

Epilion laserska ordinacija je prikazala detaljne informacije koje se nalaze na ovom web sajtu koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem saznanju i uverenju, i neprestano nastoji da proširi i ažurira te informacije. Informacije na ovom web sajtu namenjene su isključivo predstavljanju laserske ordinacije Epilion i njenih usluga. Ne dajemo garanciju kompletnosti, pouzdanosti, blagovremenosti ili tačnosti informacija na ovom web sajtu, bilo izričito ili prećutno. Epilion nema obavezu održavanja materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici, niti dostavljanja povezanih ispravki ili dopuna, te Vas stoga molimo da imate na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele. Stoga Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovom web sajtu pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa našim uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite.

Ograničena odgovornost

Pristupanjem ovom sajtu, korisnici ovog web sajta izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovom web sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni Epilion, niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ovog web sajta ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom web sajtu, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom web sajtu.
Takođe, Epilion ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ove web stranice. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.
Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se poslovni odnos odnos između Vas i Epiliona, te niko od koristika ovog sajta ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovom sajtu. Slanje poruka putem elektronske pošte ni u kom smislu ne obavezuje Epilion na zasnivanje poslovnog odnosa sa bilo kojim korisnikom ovog sajta.

Web sajtovi trećih lica                                                                     

Ovaj web sajt sadrži linkove/reference za web sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, Epilion ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova. Epilion ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih web sajtova, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. Epilion ne daje nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Korisnici pristupaju takvim web sajtovima na vlastiti rizik.

Odgovornost korisnika

Korisnik ovog web sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje šalje Epilionu kao i za nekršenje prava bilo koje treće strane na koju se eventualno odnose te informacije. Korisnik daje svoj pristanak Epilionu da objavi takve informacije, kao i da iste koristi u svrhu statističke analize ili za bilo koje druge poslovne svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, razvoj, reklamiranje, prodaju i marketing, uskaldu sa GDPR odredbama.

Dostavljanjem informacija korisnik daje garanciju da poseduje vlasnička prava nad poslatim informacijama i materijalom, i da ima pravo, odnosno pristanak za postavljanje privatnih informacija, odnosno materijala, te da korišćenje istih od strane Epiliona neće povrediti prava treće strane. Epilion ni u kom slučaju nije u obavezi da objavi ili koristi dostavljene informacije ili materijal. Prilikom korišćenja web sajta i bilo kojih informacija ili materijala koji se nalaze na istom, korisnik je u obavezi da postupa u skladu sa svim primenjivim propisima.

Merodavno pravo i nadležnost

Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj web sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan stvarno nadležni sud u Beogradu.